Beleidsvisie B.R.Z.

De club, dat zijn wij samen!

Een bijzondere tennis- en padelvereniging draait op bijzondere mensen: de leden, vaak ook de ouders van de leden, trainers, coaches, het bestuur, actieve leden in de commissies en vele vrijwilligers. Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht aan diens leden, ongeacht de categorie waartoe zij behoren. In het voorhanden liggende beleidsplan komen de afzonderlijke categorieën aan bod, daarom benoemen we de verschillende categorieën al kort. Het beleidsplan spreekt van junioren, senioren, vrijwilligers, recreanten, prestatieve spelers en tenniskids.  

Verbinding is binnen onze vereniging een belangrijk element. Het is de ambitie van LTC B.R.Z. om mensen te verbinden door het bieden van optimale sportfaciliteiten en gezelligheid in een prachtige omgeving. Daarbij gaan we respectvol om met elkaar en met onze omgeving. Een goed beleid zorgt voor continuïteit en binding met de vereniging. Dit is onmisbaar om een vereniging te kunnen zijn waar jong en oud zich thuis voelen.

Om eerdergenoemde te kunnen realiseren heeft het bestuur van BRZ nadere doelstellingen gedefinieerd. Deze doelstellingen zijn opgenomen in dit beleidsplan. In het beleidsplan wordt globaal ingegaan op hoe BRZ voornemens is de doelstellingen te realiseren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het hierbij niet alleen gaat om wat de vereniging doet voor haar leden maar ook wat leden kunnen doen voor de vereniging.  

Het beleidsplan is opgesteld door de diverse leden van het bestuur en mag gezien worden als leidend. We hopen met een gericht beleid, bestaande leden tegemoet te komen in diens behoeften alsook nieuwe leden actief te werven.  

Het is ons gezamenlijk belang om te werken aan een gezonde basis voor onze vereniging.      

Ook zijn op deze pagina te vinden de hernieuwde Verenigingsstatuten en het vernieuwde bijbehorende Huishoudelijk reglement. Deze zijn eveneens als PDF-bestand in te zien en te downloaden.

Bestuur BRZ

Beleidsvisie BRZ.pdf bestuursnotitie goed bestuur BRZ (blanco).pdf Statuten BRZ conform model KNLTB def 2022.pdf Huishoudelijk reglement BRZ 2022 def.pdf